Ariesmedishop.cz

Warunki handlowe

Szanowny Kliencie!

Bardzo cenimy Twojego zainteresowania naszymi wyrobami. Dla pełnego zadowolenia z naszych wyrobów i usług, prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami.

Warunki Handlowe i Warunki Dostaw

Niniejsze warunki handlowe określają ogólne zasady sposób sprzedaży i warunki sprzedaży prowadzonej przez ARIES POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Szczawnie–Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, : NIP: 886-293-88-14, Regon: 21136499 za pośrednictwem sklepu internetowego www.ariesmedishop.pl.
Składając zobowiązujące zamówienie kupujący stwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami Handlowymi i Warunkami Dostaw, jak również z Regulaminem Reklamacji oraz akceptuje je.

1. Definicje i warunki ogólne

 • Dni robocze - oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
 • Dostawa - oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.
 • Dostawca- oznacza firmę kurierską, która dokonuje dostawy towarów.
 • Klient - osoba, z którą może być zawarta umowa sprzedaży - osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, która posiada zdolność do czynności prawnych nadaną ustawą.
 • Konsument - osoba fizyczna nabywająca od przedsiębiorcy towar na własny użytek, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca - jest podmiot prawa, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 • Konto klienta, login i hasło - indywidualne konto dla każdego klienta, udostępnione przez sprzedającego, po dokonaniu rejestracji, w którym każdy indywidualny klient zostaje oznaczony swoim loginem i hasłem składającym się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych mających na celu zabezpieczenie konta klienta i zapewnienie bezpiecznych zakupów.
 • Rejestracja - czynność wykonana w celu korzystania ze sklepu internetowego. Klient może również dokonać zakupów, jako „gość” podając dane niezbędne do wykonania zamówienia, bez konieczności rejestracji indywidualnego konta.
 • Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 • Sprzedawca – oznacza ARIES POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Szczawnie-Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, NIP: 886-293-88-14, Regon: 21136499
 • Strona internetowa sklepu http://www.ariesmedishop.pl
 • Towar - produktu, które mogą być przedmiotem umowy sprzedaży.
 • Umowa sprzedaży - umowa zawarta na odległość między klientem a sprzedawcą na określonych zasadach wysyłki zagraniczne realizowane są indywidualnie.

Aries Polska Sp. o.o. (jako sprzedający) realizuje zamówienia klienta za pośrednictwem strony internetowej pod adresem http://www.ariesmedishop.pl
Kupujący składając zamówienie akceptuje Warunki Handlowe i Warunki Dostaw. Warunki określają i precyzują prawa i obowiązki sprzedającego i jego klientów, a w swoim aktualnym brzmieniu stanowią treść umowy kupna lub są jej integralną częścią.
Sprzedający dostarcza towar na podstawie zamówienia elektronicznego i specyfikacji określonej przez klienta. Towar jest dostarczany na obszarze Polski.
Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym przez kupującego oraz wykorzystywanie przez niego, sklepu internetowego lub strony internetowej firmy Aries Sp. Z o.o. w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszającymi dobra osobiste osób trzecich.
Z tytułu publicznego charakteru sieci Internet sprzedawca przypomina kupującym o zagrożeniach związanych z pozyskiwaniem i modyfikowaniem danych Klienta przez osoby nieuprawnione.
W celu zminimalizowania zagrożeń podczas zakupów przez Internet, Klient powinien stosować oprogramowania antywirusowe chroniące jego tożsamość. Nie powinien również udostępniać haseł i loginów.
Sprzedawca na swojej stronie internetowej stosuje pliki „cookies”, w celu poprawnego działania strony internetowej sklepu na urządzeniach klientów. Klient ma możliwość wyłączenia „ cookies” w przeglądarce internetowej.

2. Polityka prywatności oraz ochrona i przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy Użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych i zasadach na jakich to się odbywa.
Pełen tekst tutaj

3. Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy są wyłącznie pozycje wyraźnie określone w umowie kupna - zamówieniu (dalej zwane towarem).

4. Miejsce realizacji

Miejscem realizacji jest magazyn sprzedającego.

5. Rejestracja i zamówienia

Rejestracja - warunkiem ważności zamówienia elektronicznego jest wypełnienie wszystkich informacji wymaganych w formularzu udostępnionym przez sprzedawcę.
W celu utworzenia indywidualnego bezpłatnego konta niezbędne jest podanie danych osobowych. Podczas rejestracji ustalany jest login i indywidualne hasło.
W naszym sklepie internetowym istnieje możliwość złożenia zmówienia, jako ”gość” bez konieczności rejestracji.
Zamówienia - informacje zawarte na stronie sprzedawcy nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klienta do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z póź. zm., dalej zwana „Kodeksem cywilnym”).
Zamówienia w sklepie internetowym mogą odbywać się w dowolnej chwili wybranej przez Klienta. Sklep internetowy nie nakłada granic czasowych na dokonywanie zakupów przez Klienta.
Zakupy dokonywane są poprzez wybór towaru odpowiadającego wymaganiom Klienta, dodawanie ich do koszyka i wybranie sposobu płatności.
Na stronie sklepu internetowego, podczas składania zamówienia, Klient informowany jest o wszystkich płatnościach, które musi uiścić za towar oraz dostawę.
Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma informację o przyjęciu zamówienia do realizacji wraz z numerem zamówienia i potwierdzenie ilości towaru.
Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

6. Cena i płatności

Ceny w ofercie podane na stronie sklepu internetowego sprzedającego obowiązują w momencie zamówienia i są cenami brutto. Koszty dostawy są podawane osobno. Całkowita kwota do zapłaty zostaje podana podczas składnia zamówienia i jest ona widoczna dla składającego zamówienie przed przyjęciem zamówienia do realizacji.
Klient ma możliwość wyboru formy płatności za towar w wariantach:
- gotówka
- przelew internetowy, karta kredytowa (PayU)
Sprzedający zastrzega sobie prawo do wystąpienia błędów w druku i zmiany cen w zależności od zmian warunków dostaw producentów i dostawców. Ceny obowiązują wyłącznie dla sprzedaży wysyłkowej.
W przypadku kupna za gotówkę uważa się przesyłkę za zapłaconą dopiero po zapłaceniu gotówką przewoźnikowi po dostarczeniu towaru i przesłaniu przez przewoźnika przelewem na konto sprzedawcy. W przypadku wyboru płatności internetowej lub kartą kredytową po potwierdzeniu przez zewnętrzny system płatności PayU.
W przypadku nie wywiązania się przez Klienta z płatności za przesyłkę, sprzedawca odstąpi od umowy sprzedaży. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności towaru, aż do zupełnego zapłacenia ceny kupna.
Faktura wystawiona na podstawie umowy kupna pomiędzy sprzedającym a kupującym jest równocześnie dokumentem podatkowym.

7. Termin dostawy i doręczenie towaru

Termin dostawy zaczyna upływać od dnia otrzymania/autoryzacji wiążącego zamówienia pod warunkiem otrzymania wszystkich informacji, które są niezbędne do terminowej realizacji zamówienia. Towar jest standardowo ekspediowany (przewoźnikowi) w terminie trzech dni roboczych. Sprzedawca realizuje wysyłki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca dołącza do przesyłki fakturę VAT obejmującą dostarczane towary. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad. Zamówiony towar dostarczany jest przez firmę kurierską na adres podany w zamówieniu. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, pracownik dostawcy zostawi awizo lub postara się skontaktować telefonicznie z Klientem, aby ustalić warunki dostarczenia przesyłki. Jeżeli jednak zaistnieje sytuacja braku możliwości dostawy, paczka zostanie zwrócona do dostawcy. W przypadku, gdy w magazynie jest do dyspozycji tylko część zamówionego asortymentu i jeżeli jest to korzystne ze względów praktycznych, to dostawa dla Klienta może być podzielona na więcej części o różnym terminie dostawy. Taki podział dostawy nie ma wpływu na wysokość kosztów transportu płaconych przez Klienta. Termin dostawy zostanie odpowiednio przedłużony, jeżeli opóźnienie spowodowane jest zadziałaniem siły wyższej lub okolicznościami niezawinionymi przez sprzedającego. W razie nie wywiązania się przez sprzedawcę z terminów dostawy, Klient może odstąpić od umowy sprzedaży. Klient po dostarczeniu przesyłki przez przewoźnika powinien w jego obecności sprawdzić przesyłkę pod kontem uszkodzeń, zalań itp. W razie stwierdzenia uszkodzeń ma prawo żądać od przewoźnika spisania protokołu szkody. Powinien również poinformować sprzedawcę o zaistniałej sytuacji.

8. Rękojmia

Sprzedawca dokonując realizacji zamówienia złożonego przez Klienta dokonuje dostarczenia do niego towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Rękojmia to odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli towar posiada wady, przy czym wady te polegają na niezgodności z umową w rozumieniu przepisu z art. 566 Kodeksu cywilnego.
Jeżeli towar ma wadę Klient może:

 • odstąpić od umowy, chyba, że sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt na wolny od wad lub wadę usunie. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, gdy wada jest nieistotna.
 • żądać wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.
Wszystkie reklamacje związane z towarem Klient powinien kierować do sprzedawcy w formie pisemnej.
Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz reklamacji. Sprzedawca do reklamacji ustosunkuje się w ciągu 14 dni od dnia żądania. Jednocześnie Klient ma prawo do wykonywania uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

9. Gwarancje

Towar sprzedawany przez sprzedawcę może być objęty gwarancją udzielaną przez producenta lub dystrybutora towaru. Jeżeli producent przewiduje dla danego produktu okres gwarancyjny informuje o tym w instrukcji obsługi danego produktu.

10. Odstąpienie od umowy

W przypadku zakupienia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego dostawcy, kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez klienta, bez podania przyczyny.
Odstąpienie od umowy można złożyć składając oświadczenie o odstąpieniu. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą. Sprzedawca jest w takim przypadku zobowiązany do zwrotu wszystkich dokonanych płatności takim samym sposobem, jaki zaistniał w chwili zakupu, chyba, że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z kolejnymi dla niego kosztami.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należności do momentu otrzymania towaru od Klienta. Klient ma obowiązek wysłać do sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. W wypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi koszty zwrotu towaru.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towaru robionego na zamówienie według specyfikacji Klienta lub służącą na zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dn. 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2010.107.679 z póź. zm.) ze względu na ochronę zdrowia i względów higienicznych.

11. Odstąpienie od umowy ze strony sprzedającego

Sprzedający może odstąpić od umowy kupna wysyłając e-mailem wiadomość pod adresem e-mail podanym przez kupującego

 • w terminie trzech dni od zawarcia umowy kupna,
 • w przypadku, gdy odbiorca ma wobec dostawcy niezapłacone zobowiązania po terminie płatności wynikające z poprzednich stosunków handlowych.

12. Koszty transportu (opłata pocztowa i transportowa)

Na podstawie rozmiarów zamówienia i sposobu dokonania zapłaty do ceny zamówionego towaru doliczane są następujące koszty transportu:

 • w przypadku zamówienia towaru o wartości poniżej 170,- PLN włącznie z VAT do ceny towaru dolicza się 19,90 PLN jako opłatę pocztową i transportową,
 • w przypadku zamówienia towaru za pobraniem o wartości poniżej 170,- PLN włącznie z VAT do ceny towaru dolicza się 21,50 PLN jako opłatę pocztową i transportową
 • zamówienie towaru o wartości powyżej 170 PLN włącznie z VAT – przesyłka jest darmowa.

13. Spory

W przypadku zaistnienia sporu dotyczącego umowy sprzedaży, Klient będącym konsumentem ma prawo do skorzystania z możliwości pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji. Klienta ma prawo do zwrócenia się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, do wojewódzkiego inspektora Inspekcji handlowej z wnioskiem o mediacje w sprawi polubownego zakończenia sporu, konsument może również uzyskać pomoc u powiatowego rzecznika konsumentów lub podmiotów chroniących prawa konsumenta takich jak Federacja Konsumenta czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady takie są udzielane bezpłatnie pod numerem infolinii 800 007 707 lub droga elektroniczną:
porady@dlakonsumentow.pl
Skorzystanie z wyżej wymienionych pozasądowych sposobów rozpatrzenia sporów wymaga zgody obu stron.

14. Postanowienia końcowe

Niniejsze warunki handlowe obowiązują w brzmieniu podanym na stronie internetowej sprzedającego w dniu wysłania zamówienia elektronicznego, o ile uczestnicy pisemnie nie uzgodnili inaczej. Poprzez wysłanie zamówienia elektronicznego kupujący bez zastrzeżeń akceptuje wszelkie postanowienia Warunków Handlowych i Warunków Dostaw w brzmieniu obowiązującym w dniu wysłania zamówienia, jak również cenę zamówionego towaru (włącznie z ewentualnymi kosztami transportu) obowiązującą w dniu wysłania zamówienia, o ile w danym przypadku nie zostanie uzgodnione inaczej w sposób nie budzący wątpliwości.
Wysłane zamówienie (propozycja umowy kupna) jest dla kupującego nieodwołalnie wiążące przez okres ustalony, jako termin dostawy.